I przedstawienie charytatywne – Regulamin

Regulamin licytacji

z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na zakup samochodu

dla Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji przedmiotów (zwanej dalej Licytacją), z której dochód zostanie przeznaczony na zakup samochodu dla Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, zlokalizowanego w Poznaniu.

§2

Organizatorem Licytacji jest Stowarzyszenie „100 Kobiet Pomaga Poznań” z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000686544 (zwana dalej Organizatorem).

§3

Licytacja odbywa się w dniu 09 listopada 2017 roku, na dziedzińcu kamienicy przy ul. Młyńskiej 12 w Poznaniu.

§4

Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na zakup samochodu dla Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu.

§5

Przedmiotem licytacji są:

 1. Praca Szymona Brodziaka, „Crashtest” cena wywoławcza 300 zł
 2. Praca Sergiusza Pawlaka, Kobieta” cena wywoławcza 300 zł
 3. Abstrakcja na płótnie Małgorzaty Durzyńskiej cena wywoławcza 300 zł
 4. Koszulka Mariusza Czerkawskiego i książka z autografem cena wywoławcza 300 zł
 5. Praca Szymona Brodziaka, „Kwiat” cena wywoławcza 300 zł
 6. Praca Sergiusza Pawlaka, „Chłopiec z wachlarzem” cena wywoławcza 300 zł
 7. Praca Michała Pazia cena wywoławcza 300 zł
 8. Koszulka z autografem Dariusza Michalczewski cena wywoławcza 300 zł ego
 9. Praca Szymona Brodziaka, „Kula” cena wywoławcza 300 zł
 10. Praca Sergiusza Pawlaka, „Wspinaczka cena wywoławcza 300 zł
 11. Koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem cena wywoławcza 1000 zł
 12. Praca Szymona Brodziaka, “Czarna baletnica” cena wywoławcza 300 zł
 13. Praca Sergiusza Pawlaka, „Mędrzec”  cena wywoławcza 300 zł
 14. Akwarela Miłosza Bronisz cena wywoławcza 300 zł
 15. Piłka do kosza z autografem Marcina Gortata cena wywoławcza 300 zł
 16. Grafika z serii Point Line Collection przekazana przez Sklep ManualCollection i jedną z ich Artystek – Agatę Bieleń cena wywoławcza 300 zł
 17. Voucher na konsultacje z dr Krzysztofem Gojdziem w jego klinice Holistic Clinic w Warszawie cena wywoławcza 500 zł
 18. Trening biegowy z Katarzyną Bujakiewiczcena wywoławcza 300 zł
 19. Dwuosobowe zaproszenie na premierowe przedstawienie Teatru Kwadrat ,,Otwarcie Sezonu” z podpisami Ewy Kasprzyk i Daniela Olbrychskiego grających główne role cena wywoławcza 400 zł
 20. Weekend z Porsche Macana –  Porsche Macancena wywoławcza 1500 zł

§6

Licytowane przedmioty prezentowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§7

Partnerem akcji jest Fundacja Parasolka, Młyńska 12, Volkswagen Group Polska – Volkswagen Auta Użytkowe, Agencja Marketingu i Reklamy Chilii, Okręgowa Izba Radców w Poznaniu

§8

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).

§9

 1. Licytacja odbywa się w dniu 09.11.2017r., na dziedzińcu kamienicy przy ul. Młyńskiej 12 w Poznaniu.
 2. Istnieje również możliwość telefonicznego wzięcia udziału w licytacji.

§10

 1. Uczestnik może licytować dowolną ilości Przedmiotów.
 2. Biorąc czynny udział w Licytacji poprzez Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§11

 1. Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest wskazać Przedmiot oraz podać cenę, jaką oferuje. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 10 zł.
 2. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.

§12

Powiadomienie Uczestników o wygraniu licytacji odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu licytacji poszczególnego przedmiotu. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty podanej podczas Licytacji gotówką w dniu zakończenia Licytacji, bądź przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia Licytacji.

§13

Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie:

 1. Kamila Jakubowska Banaszak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „100 Kobiet Pomaga Poznań”
 2. Anna Stradomska – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „100 Kobiet Pomaga Poznań”
 3. Anna Bowsza – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „100 Kobiet Pomaga Poznań”
 4. Paulina Sommerrey – Prezes Zarządu Fundacji „Parasolka”

§14

 1. Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać w siedzibie Stowarzyszenia, w Poznaniu przy ul. Roosevelta 6/7.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem przedmioty mogą zostać dostarczone pod dowolny adres na terenie Poznania.

§15

Warunkiem otrzymania zlicytowanego przedmiotu jest wpłata zaoferowanej ceny gotówką w dniu Licytacji bądź na konto Stowarzyszenia – Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga Poznań, ul. F. Roosevelta 6/7 lok.3, 60-829 Poznań BZ WBK SA 70 1090 1447 0000 0001 3486 3713 w terminie do dnia 13 listopada 2017r włącznie.

§16

 1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą przetwarzane w celu realizacji celu Licytacji określonego w §4.
 2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Licytacją jest Stowarzyszenie 100 Kobiet Pomaga Poznań

§17

Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.

§18

Ewentualne reklamacje dotyczące Licytacji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Licytacja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Licytacji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§19

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§20

Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Licytacji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§21

Dokumenty wypełnione przez Organizatora lub przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Licytacji i po tym czasie zostaną zniszczone lub usunięte z systemu informatycznego.

§22

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§23

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny.

§24

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: www.100kobietpomaga.pl